An Toàn Công Cộng

Cel-Fi QUATRA 1000 FN

Hệ thống di động doanh nghiệp trong tòa nhà. Một DAS hoạt động kết hợp giải quyết các vấn đề về phạm vi bảo hiểm...

Cel-Fi QUATRA RED

Công nghệ trong tòa nhà tiên tiến nhất của chúng tôi được tích hợp vào Giải pháp An toàn Công cộng ERCES.

Cel-Fi GO RED

Bộ tăng cường tín hiệu thông minh đã phát triển mang lại vùng phủ sóng di động trong các tòa nhà để liên lạc khẩn cấp...